Cảm ơn bạn, đây là thông tin vào Zoom của bạn hôm nay.

Mở Zoom lên và nhập mã:
345 666 7799